• INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 15. A 16. 6. 2020

    ( Z kapacitních důvodů jsou rodiče rozděleni do dvou skupin, 1.sk – 15.6., 2.sk.- 16.6.-viz. zaslaný mail)

    Vážení rodiče,

    Vážení rodiče, zveme Vás i Vaše děti na informační schůzku, která se uskuteční 15. a 16. června 2020 v 16:30 hod. v prostorách školní jídelny. Setkáte se zde s třídními učitelkami, vychovatelkami školní družiny, vedoucí školní jídelny a se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň. Cílem tohoto setkání je předání informací týkajících se nástupu Vašich dětí do 1. ročníku (rozdělení tříd, výběr dětí do rozšířené výuky hudební výchovy, seznam pomůcek, fungování školní družiny a školní jídelny, ukázky učebnic, organizace 1. školního týdne). Vzhledem k daným hygienickým opatřením Vás prosíme, aby s dětmi přišel pouze jeden zákonný zástupce. Těšíme se na Vás i Vaše děti, pro které máme připravený program s malým překvapením.

     

    Základní škola Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace

    Mgr. Lada Novotná, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

     

     

    Seznam dětí přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 podle ID žádostí o přijetí k povinné školní docházce naleznete v následujícím dokumentu:

    Seznam_deti_prijatych_do_1._tridy.pdf

     

    Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021

     

    Vážení rodiče,

    vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID - 19 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí ve škole.

    Termín zápisu: 7. - 8. dubna 2020

    Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese: https://zapisdozs.brno.cz

    Možnosti doručení:     

    1. datová schránka (49wnjgg)               
    2. e-mail s elektronickým podpisem  (zsbabak@seznam.cz)
    3. poštou (ZŠ Brno, Jana Babáka 1, ul. Jana Babáka 1, 616 00 Brno)                                                                                                          
    4. vložením do poštovní schránky budovy školy (u hlavního vchodu)                                                                                                                             

    Prosíme rodiče, aby přihlášky zaslali do 8. dubna 2020.                              

    Přednostně přijímáme děti ze spádových oblastí a následně sourozence našich žáků. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně. Stejné podmínky platí i v případě, že se uvolní místa pro nespádové děti. Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověřujeme v rámci elektronického zápisu města Brna a na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

    V případě dětí, které mají vývojové a zdravotní poruchy nebo potřebu asistenta pedagoga, mohou rodiče kontaktovat zástupkyni ředitele Mgr. Ladu Novotnou v termínu 7. - 8. dubna 2020 od 14 do 17 hod. (tel.: 541211986)

    Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, doloží  vyjádření dětského lékaře a  pedagogicko - psychologické poradny popř. klinického psychologa.

     

    Odklad školní docházky:
     
    Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
     
    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte při zápisu o odklad povinné školní docházky, 
    odloží ředitel školy počátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tuto žádost je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného 
    školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení 
    školního roku, kdy dítě dosáhne osmého roku věku.
     
    Pokud máte zájem požádat o odklad školní docházky, co nejdříve se prosíme objednejte na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.