• Projekty EU


  • projekt statutárního města Brna „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“
   Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630    

    

    

    

    

   1.9.2018-31.8.2020

   Školní psycholog a speciální pedagog, polytechnické vzdělávání, CLIL
   Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009224

   Od 1. 9. 2018 je na naší škole realizován projekt z fondů OPVVV s názvem „Školní psycholog a speciální pedagog, polytechnické vzdělávání, CLIL“. Projekt je koncipován jako dvouletý, bude ukončen 31. 8. 2020.

   Projekt je zaměřen, jak již napovídá název, na dočasnou personální podporu školního psychologa a speciálního pedagoga.

   Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, poskytuje akutní intervenci v případě kolize žáka ve školním vzdělávání, provádí diagnostiku v 9. ročníku v rámci volby povolání atd.

   Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

   Díky finanční podpoře mohou být obě výše zmíněné funkce vybaveny potřebnými pomůckami a literaturou nezbytnou pro jejich práci, stejně tak se mohou dále vzdělávat na kvalitních seminářích.

   Další aktivitou projektu je zavádění metody CLIL do výuky. V rámci projektu budou šesti pedagogům - nejazykářům poskytny lektory (vyučujícími anglického jazyka) lekce anglického jazyka. Následně společně připraví pět CLIL minilekcí, které budou realizovány pedagogem-nejazykářem. Po skončení každé lekce proběhne společná reflexe.

   Poslední aktivitou projektu je účast pedagogů na DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání. Touto aktivitou je podpořene profesní růst pedagogických pracovníků.   1.9.2017 – 31.12.2019

   Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností
   Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

   Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů. Projektu se zúčastňují 3 učitelé školy.   1.9.2017 – 31.12.2019

   Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ
   Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16-021/0003126

   Projekt je zaměřen na pomoc problémovým žákům, kteří mají špatné sociální zázemí a návyky, které se projevovaly nedostatečnou domácí přípravou, která měla vliv na jejich celkový prospěch. 4 mentoři se věnovali 26 žákům školy.

   Kroužek Aktivního občanství a sociálního rozvoje – 6 žáků.

   Kariérové poradenství – pomoc žákům a jejich rodičům při orientaci v nabídce středních škol, návštěva škol.

   Více informací: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/prevence-skolni-neuspesnosti-na-zakladnich-skolach-ve-meste-brne/#c4481272

    

       1.9.2016

   OPVVV - Šablony I - Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů

   Od 1. 9. 2016 je na naší škole realizován projekt z fondů OPVVV s názvem „Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů“. Projekt je koncipován jako dvouletý, bude ukončen 31. 8. 2018.

   Projekt je zaměřen, jak již napovídá název, na dočasnou personální podporu školního psychologa a speciálního pedagoga.

   Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, poskytuje akutní intervenci v případě kolize žáka ve školním vzdělávání, provádí diagnostiku v 9. ročníku v rámci volby povolání atd.

   Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

   Díky finanční podpoře mohou být obě výše zmíněné funkce vybaveny potřebnými pomůckami a literaturou nezbytnou pro jejich práci, stejně tak se mohou dále vzdělávat na kvalitních seminářích.

   Další aktivitou projektu je společné vzdělávání pedagogického sboru v rozsahu 8 hodin zaměřené na inkluzi. Cílem tohoto vzdělávání je podpořit koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni i žáci s potřebou podpůrných opatření.

   Poslední aktivitou projektu je účast jednoho pedagoga na kurzu zaměřeného na mentoring. Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Jedná se o formu, která odpovídá současným trendům ve vedení lidí. Většina manažerů se v posledních letech odklání od autokratického řízení k partnerskému vedení lidí, od udržování hierarchických struktur k budování autonomních týmů, od soutěživosti mezi pracovníky k budování tzv. učících se organizací, které jsou založeny na osobním mistrovství, týmové spolupráci, systémovém myšlení, sdílení vizí a mentálních modelů. Mentor u druhých podporuje rozvoj jejich profesních kompetencí, rozumí procesům učení dospělých a dokáže své kolegy na cestě jejich rozvoje doprovázet tím, že posiluje jejich důvěru, sebeuvědomění a zodpovědnost. Vzdělávací program je rozdělený do dvou modulů. Cílem kurzu je rozvinout u účastníka základní mentorské kompetence takovým způsobem, aby už v jeho průběhu mohli začít s aktivní mentorskou praxí, tzn. podporou profesního rozvoje některého ze svých kolegů.   31.10.2014

   OPVK: Pojďme se dotknout ICT
   Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0016

   Naše škola se zapojila do projektu: Pojďme se dotknout ICT, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016

   jako partner projektu.

    

   Realizátor projektu:

   Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

   Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

    

   Doba realizace projektu:

   Projekt probíhá v době od  31. 10. 2014 do 31. 7. 2015

    

   Cíl projektu:

   Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji  těchto technologií.

    

   Popis zapojení partnera:

   Vzdělávání ředitelů.

   Mentorská činnost.

   Studium pro metodiky ICT.

   Nákup dotykových zařízení v rámci Výběrového řízení.

   Absolvování seminářů a školení v oblasti zapojování mobilních dotykových zařízení do výuky organizované SSŠ Brno.

   Spolupráce při evaluaci projektových aktivit.


   1.2.2011

   OPVK: Individualizace a inovace výuky

   Projekt s názvem „Individualizace a inovace výuky“ byl na Základní škole Brno, Jana Babáka 1 zahájen 1.2.2011 a ukončen 31.7.2013 s rozpočtem 1 757 630,-Kč. Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem.

   Projektové finance podpořily realizaci těchto klíčových aktivit a výstupů:

   1)         I/3 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků (10 osvědčení)

              II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (10 osv.)

             III/3 Vzdělávání v oblasti digitálních technologií (30 osv.)

             V/3 Rozvoj matematické gramotnosti žáků ZŠ (8 osv.)

             V/3 Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ (12 osv.)

   2)        II/1 Individualizace výuky cizích jazyků. Během 2 let jsme dělili vyuč. hodiny u   žáků 7., 8. ročníku a 8.a 9. ročníku při výuce anglického jazyka. 

   3)       III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vytvořili jsme 600 digitálních učebních materiálů. Budeme je využívat v dalších letech při zkvalitňování výuky na 1.i 2. stupni.

   4)      VII/1 Prevence rizikového chování. Ve 4 třídách 6.a 7. ročníku nám pomohli zkušenosti odborníků PPP Brno, kteří žáky seznámili v každé třídě v 8 hodinách s nebezpečím drog.

   Z projektových financí jsme také pořídili:

   -          Pořízení celé počítačové učebny s 24 místy s interaktivní tabulí a s jejím zapojením

   -          Doplnění původní PC učebny z 24 na 30 míst

   -          4 promítací sady (PC, projektor, plátno)

   -          12 počítačů a 6 tiskáren

   -          2 kopírky

   -          Výukové programy a interaktivní učebnice

   Projekt hodnotím velmi kladně. Prostřednictvím nových metod a technického vybavení zlepšujeme kvalitu výuky na naší škole. Žáci mají lepší možnosti získávat pro ně potřebné klíčové kompetence a větší předpoklady se úspěšně uplatnit a realizovat v naší společnosti.

                                                               Mgr. Ivo Pokorný, ředitel školy