• Proč se učit německý jazyk

    • Němčina je společně s angličtinou nejdůležitějším dorozumívacím jazykem v Evropě (dorozumíte se s ní v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Lichtenštejnsku, částečně v severní Itálii).
    • Němčina je nejrozšířenějším rodným jazykem v EU (německy mluví cca 95 – 100 milionů lidí EU).
    • Na českém trhu práce působí velké množství německých a rakouských firem, které primárně požadují komunikaci v němčině. 
    • V rámci programu Erasmus jsou hojně nabízeny studijní pobyty v Německu a Rakousku.
    • Perfektní znalost němčiny zvyšuje šanci na získání pracovní pozice v zahraničí. 

     

    Proč se učit německý jazyk na naší škole

    • zkušení a odborně kvalifikovaní učitelé
    • skupiny s rozšířenou výukou německého jazyka
    • moderní učebnice (FRAUS)
    • jazykové učebny vybavené interaktivními tabulemi, sluchátky, počítači
    • inovativní výukové metody
    • týdenní jazykové soustředění
    • každoroční exkurze do Vídně

     

    Výuka

    Výuka německého jazyka probíhá v jazykových skupinách, kdy jsou žáci rozděleni do dvou skupin – základní a rozšiřující úroveň:

     • Žáci základní úrovně se německy učí od 7. – 9. ročníku, časová dotace jsou 2 hodiny týdně.
     • Rozšiřující úroveň je dotována dvěma hodinami týdně v 6. ročníku a třemi hodinami v 7. - 9. ročníku (podrobnější vysvětlení naleznete v RVP naší školy).

    Pro snazší zvládnutí dalšího cizího jazyka jsou mnohdy určité gramatické jevy či situace připodobňovány k angličtině. Snažíme se o to, aby žáci v učení se další cizí řeči neviděli komplikaci a překážku v komplexním zvládnutí jednoho jazyka, ale aby mezi oběma jazyky nalezli spojitost a dokázali znalosti obou propojit a znásobit.

    Žáci jsou postupně seznamováni s tématy blízkými jejich životu, zájmům a potřebám. Ve vyučování pracujeme s učebnicemi Deutsch mit Max a Prima (nakladatelství Fraus). Do výuky postupně zařazujeme nová vydání těchto učebnic. Německé texty se v celém učebním souboru řídí novým německým pravopisem. Součástí každého dílu učebnice je rovněž pracovní sešit nabízející množství rozmanitých cvičení a poslechových úloh. Ve výuce používáme mnohé motivační a aktivizující prvky, jakými jsou písničky, básničky nebo i různé scénky či drobné divadelní sekvence. Učební texty jsou navíc doplňovány řadou zábavných příspěvků, čtením z německých školních časopisů, křížovkami, luštěnkami a kvízy. Je přeci úžasné učit se cizím jazykům, a tím poznávat jiné země s jejich odlišnými tradicemi a zvyky. Našim žákům se tu otvírají brány možností a budoucích úspěchů. Vždyť "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem".

    Akce

    • každoročně mají žáci možnost účastnit se jazykového soustředění
    • v prosinci organizujeme zájezd do předvánoční Vídně
    • pravidelně navštěvujeme německá divadelní představení v Brně
    • účastníme se akcí Österreich Institutu v Brně
    • letošní školní rok budeme poprvé organizovat olympiádu v německém jazyce